Sklep internetowy (zwany dalej Sklepem) dostępny pod adresem internetowym www.kresz.pl prowadzony jest przez Kresz Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-856), ul. Rzemieślnicza 39, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000076131, posiadającą NIP: 5842446124, REGON: 19025705900000, kapitał zakładowy 450.000 zł, opłacony w całości (zwaną dalej Sprzedawcą).

I. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż towarów w Sklepie prowadzona jest tylko na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, kupujących towary Sklepu w celu dalszej ich odsprzedaży, nie będącymi konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (dalej jako k.c.).
 2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.kresz.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna w celu utworzenia konta klienta oraz złożenia przez klienta zamówienia w Sklepie.
 4. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 k.c., lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

II. Wymogi techniczne

Do korzystania z usług Sklepu, w tym przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego, pozwalającego na korzystanie z Internetu, aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików „cookies” umożliwiającej wyświetlanie stron www.

III. Warunki zawarcia umowy sprzedaży

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest dokonanie rejestracji poprzez założenie konta użytkownika na stronie Sklepu, co następuje poprzez wybranie opcji „Chce założyć konto”.
 2. Podczas procesu rejestracji wymagane jest podanie danych firmy (nazwa, adres, telefon, adres e-mail, NIP) oraz utworzenie hasła dostępu.
 3. Do zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Login i hasło dostępu zostaną wygenerowane po weryfikacji danych klienta przez Sklep. Drogą mailową zostanie przesłana informacja w przedmiocie utworzenia konta bądź odmowy jego utworzenia. W momencie zatwierdzenia przez Sklep danych podanych w procesie rejestracji klient otrzyma pełen dostęp do Sklepu.
 5. W celu złożenia zamówienia kupujący loguje się na konto użytkownika, a następnie dokonuje wyboru produktów, którymi jest zainteresowany, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane informacje oraz polecenia dostępne na stronie.
 6. Wybór, o którym mowa w ust. III. 5 następuje poprzez dodanie produktów do koszyka.
 7. Następnie kupujący wybiera sposób dostawy produktów oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez kupującego poprzez wybór polecenia „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sklep niezwłocznie wysyła do klienta automatyczną wiadomość na podany adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 10. Po dokonaniu weryfikacji zamówienia Sklep wysyła do klienta na podany adres e-mail wiadomość:
  1. potwierdzającą przyjęcie wszystkich ofert na produkty, złożonych w ramach zamówienia i tym samym potwierdzającą zawarcia umowy sprzedaży lub
  2. informującą o braku możliwości przyjęcia poszczególnych ofert zawarcia umowy sprzedaży złożonych w ramach zamówienia oraz zawierającą propozycję odpowiedniej modyfikacji zamówienia.
 11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez klienta wiadomości, o której mowa w ust. III.10.a lub b, w zakresie wskazanych w niej produktów.
 12. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert(y) złożonych w ramach zamówienia, umowa sprzedaży w odpowiednim zakresie nie zostaje zawarta.
 13. W wiadomości, o której mowa a ust. III.10. a lub b zawarte są również niezbędne dane Sprzedawcy i termin dokonania płatności.
 14. W przypadku, gdy w chwili składania zamówienia klient posiada nieuregulowane wymagalne zobowiązania pieniężne względem Sprzedawcy, Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uprzedniego uregulowania całości wymagalnych zobowiązań wraz z odsetkami oraz dokonania pełnej lub częściowej przedpłaty.

IV. Płatność i dostawa

 1. Wszystkie ceny widoczne są tylko dla zalogowanych użytkowników. Ceny podawane są w złotych polskich (PLN), dolarach amerykańskich (USD) albo euro (EUR) i wyrażone są w kwocie netto. Ceny towaru nie zawierają kosztów wysyłki towaru.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, przeprowadzania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży są realizowane zgodnie z warunkami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.
 3. Kupujący przedsiębiorca dokonujący zakupu na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Sposób dokonania płatności za zamówienie uzależniony jest od dostępności zamówionych produktów w magazynie Sklepu.
 5. W przypadku produktów dostępnych w magazynie klient jest zobowiązany do dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. III.10. a lub b.
 6. W przypadku produktów dostępnych na zamówienie proces płatności przebiega w następujący sposób:
  1. Sprzedawca wystawia fakturę pro forma na kwotę wskazaną w zamówieniu, przy czym klient, zgodnie z adnotacją na fakturze, zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej 50% wartości zamówienia tytułem zadatku;
  2. po otrzymaniu płatności od klienta Sklep wystawia fakturę zadatkową, na kwotę o której mowa w ust. IV.6.a oraz składa zamówienie u dostawcy na zamówione przez klienta produkty;
  3. po otrzymaniu od dostawcy, zamówionych przez klienta produktów, Sprzedawca wystawia fakturę VAT, pomniejszoną o kwotę wpłaconego zadatku oraz adekwatną do realnego stanu towaru z 7 dniowym terminem płatności;
 7. Ilość dostarczonych produktów może różnić się od ilości zamówionej o +/- 3%, przy czym taka dostawa będzie uważana za właściwą realizację postanowień umowy, a klient jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia.
 8. Płatność za zamówienie odbywa się przelewem na jeden z poniższych rachunków bankowych Sprzedawcy, w zależności od waluty:
  1. PLN - Bank: BNP Paribas nr rachunku: 62 1750 1325 0000 0000 0454 8458
  2. USD - Bank: BNP Paribas nr rachunku: PL 76 1750 1325 0000 0000 0682 8094
  3. EUR - Bank: BNP Paribas nr rachunku: PL 08 1750 1325 0000 0000 0454 6617
 9. Wysyłka towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu całości należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 10. Dostawa zamówień odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 11. Na wniosek klienta, skierowany na adres e-mail sklep@kresz.pl, zamówienie może zostać wysłane do kraju znajdującego się poza Unią Europejską. Wówczas dostawa odbywa się na zasadzie EXW (ex-works), zgodnie z którą na kupującym ciąży obowiązek w zakresie organizacji transportu z miejsca dostawy, wskazanego przez Sprzedawcę, aż do miejsca docelowego oraz obowiązek poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 12. W przypadku mniejszych przesyłek, zamówienie do kraju znajdującego się poza Unią Europejską, może zostać również wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej, po uprzednim ustaleniu przez Sprzedawcę kosztów takiej wysyłki i zaakceptowaniu ich przez klienta.
 13. Dostawa towarów na adres podany przez kupującego w zamówieniu następuje poprzez firmę kurierską, możliwy jest także odbiór osobisty.
 14. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Klient jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
 15. Koszty dostawy towarów ponosi klient.
 16. Przekazanie zamówienia kurierowi jest równoznaczne z wykonaniem zobowiązań Sklepu. Z chwilą wydania przez Sklep zamówionych produktów przewoźnikowi przechodzą na klienta korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktów powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 17. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia klient zobowiązany jest dokonać jego sprawdzenia w obecności kuriera i wnieść kurierowi zastrzeżenia odnośnie dostarczonego zamówienia. Klient powinien także niezwłocznie poinformować Sklep o stwierdzeniu powyższych uszkodzeń. Brak zastrzeżeń przy odbiorze uznawany jest za wykonanie umowy przez Sklep.

V. Realizacja zamówień

 1. Termin realizacji zamówienia podany jest na karcie produktu. W przypadku produktów dostępnych w magazynie termin realizacji zamówienia wynosi od 7 do 21 dni roboczych. W przypadku produktów na zamówienie termin realizacji zamówienia jest dłuższy i może wynosić od 2 do 9 tygodni.
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na poczet zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas jego dostarczenia przez firmę kurierską.
 4. Kupującemu będącym przedsiębiorcą prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
 5. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 70 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu niedostępności produktu. W tym wypadku Sprzedawca zobowiązany jest jedynie do zwrotu otrzymanego zadatku w wysokości wpłaconej przez klienta na podstawie faktury zaliczkowej, o której mowa w ust. IV.6.b.
 6. Odstąpienie, o którym mowa w ust. V.5 nie rodzi po stronie klienta żadnych dodatkowych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostaje wyłączona za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie.
 8. W przypadku niedokonania przez klienta całkowitej płatności za zamówienie w terminie, o którym mowa w ust. IV.6.c., Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne. Wówczas Sprzedawca jest uprawniony do zatrzymania zadatku w wysokości wpłaconej przez klienta.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 2. Sklep dokłada wszelkich starań, aby kolory tkanin prezentowanych na zdjęciach w Sklepie były wiernie odwzorowane. Sklep nie ponosi odpowiedzialności m.in. za różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora.
 3. Wymiary zamówionych produktów objęte są tolerancją +/- 5%. Margines błędu w wymiarach jest wynikiem właściwości poszczególnych produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji.
 4. Tkaniny uprzednio podzielone przez klienta na metry nie podlegają reklamacji.

VII. Ochrona danych osobowych oraz pliki „cookies”

 1. Zasady ochrony danych osobowych określone są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w zakładce „Polityka Prywatności”.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików „cookies” zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym w zakładce „Polityka Prywatności”.

VIII. Siła wyższa

 1. Przez siłę wyższą w rozumieniu Regulaminu należy rozumieć epidemie, kataklizmy, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, klęski żywiołowe, akty terroru, operacje militarne, blokady, strajki generalne, ograniczenia rządowe narzucone na import albo eksport towarów, ograniczenia wprowadzone przez organy administracji publicznej, powszechne zakłócenia w systemie transportu, komunikacji bądź zaopatrzenia. Powyższe wyliczenie nie stanowi katalogu zamkniętego.
 2. W razie wystąpienia siły wyższej oraz przez cały okres występowania jej skutków, obowiązki Sprzedawcy wynikające z umowy sprzedaży ulegają zawieszeniu w takim zakresie, w jakim wykonanie tych obowiązków zostało uniemożliwione, utrudnione lub opóźnione wskutek wystąpienia siły wyższej.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza k.c., z wyłączeniem odrębnych przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.09.2021
Loading...